Naše delo do sedaj, leto 2020

Aktivnosti v obdobju januar 2019 – april 2020

Pomembno:

*Zaradi materinskega dopusta vodje skupine za Celostno oceno gdč. Janje Hrastovšek je vodenje skupine do konca trajanja projekta prevzela ga. Dragana Žunič.

*Z januarjem 2020 se je skupini pridružila še ena pomembna članica, in sicer ga. Sabina Šilc, univ. dipl. psihologinja in družinska terapevtka.

*Izvedba projektnih aktivnosti v okviru skupine za Celostno oceno bodo v času preventivnih ukrepov proti širitvi virusa COVID-19 potekale tekoče v nekoliko drugačni obliki oz. na daljavo.

Zaključna celostna ocena.

Za zaključno celostno oceno je strokovna skupina izbrala otroke in mladostnike z okvaro vida in s sumom na primanjkljaje na posameznih področjih učenja, ki so na prehodu izobraževanja oziroma gre za posebno specifiko kot je sprememba v vizualnem funkcioniranju otroka. Zaključne celostne ocene izbranih otrok z okvaro vida so bile izvedena že pred načrtovanim rokom. Za otroke, ki so bili deležni celostne ocene trenutno poteka priprava poročil in priporočil strokovne skupine.

Oblikovanje poročil in priporočil.

Za otroke in mladostnike z okvaro vida in s sumom na primanjkljaje na posameznih področjih učenja, ki so bili deležni celostne ocene bo oblikovanje poročil ter podajanje priporočil ob prehodu v drugi vzgojno-izobraževalni program ali ob spremembi ravni izobraževanja zaključeno pred načrtovanim rokom, in sicer do konca meseca aprila 2020.

 

Izvajanje dodatnih celostnih ocen glede na potrebe ciljne skupine otrok in mladostnikov

Izvedene so bile dodatne ocene šolskih okolij glede na potrebe otrok z okvaro vida, in sicer:

  1. OŠ Kapela, 13. 9. 2019
  2. OŠ Sv. Ana v Slov. goricah, 24. 9. 2019
  3. OŠ Bojana Ilicha MB, 26. 9. 2019
  4. OŠ Ormož, 25. 11. 2019

Za namen prehoda iz programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo iz rednega osnovnošolskega programa v prilagojene vzgojno-izobraževalne programe Centra IRIS je strokovna skupina za celostno  oceno izvedla oceno funkcioniranja otrok, ki se prvič vključujejo v Center IRIS za slepe in slabovidne.

V obdobju september 2019 – januar 2020 smo člani skupine ter vsi člani aktiva tiflopedagogov bili deležni nadaljevalnega izobraževanja za oceno funkcionalnega vida s strani Malega doma iz Zagreba v okviru katerega je bilo izvedeno 10 ocen funkcionalnega vida pri otrocih in mladostnikih z okvaro vida. Obenem smo člani skupine za celostno oceno ter vsi tiflopedagogi v Centru IRIS postali certificirani strokovnjaki za oceno funkcionalnega vida.

Na povabilo Strokovnega centra za pomoč inkluziji, ki deluje v okviru OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki smo dne 31. 1. 2020 izvedli ocene funkcionalnega vida pri učencih, ki so vključeni v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in v posebni programa OŠ Jela Janežiča.

 

Timski sestanki.

Člani skupine za celostno oceno smo imeli redne timske sestanke, in sicer v mesecu juniju, avgustu, septembru in decembru 2020 ter januarju in aprilu 2020. Seje so potekale tudi dopisno po elektronski pošti in na daljavo prek MC Teams zaradi preventivnih ukrepov proti širitvi virusa COVID-19.

 

Notranja evalvacija dela.

Znotraj tima za samoevalvacijo in skladno z vpogledom zunanje evalvatorke dr. Aksinje Kermauner teče sprotna evalvacija dela.

Skozi celoten projekt se spopadamo s časovno stisko pri izvedbi celostnih ocen, sicer pa je elovanje skupine skladno in kooperativno.

Oblikovanje dokumentacije, protokolov, predlog normativne in kadrovske ureditve celostne ocene.

Člani strokovne skupine smo aktivno sodelovali pri pripravi naslednjih dokumentov:

  1. Kriteriji za vključitev v predšolski prilagojeni program v Centru IRIS za slepe in slabovidne
  2. Smernice za prehode med različnimi vzgojno-izobraževalnimi programi
  3. »Naša knjižna polica«

Ves čas trajanja projekta in izvedbe aktivnosti skupine za Celostno oceno člani skupine spremljamo in evalviramo kadrovske in normativne potrebe za strokovno delovanje skupine ter boljšo kvaliteto dela. Na podlagi sprotnih evalvacij in ugotovitev nastajajo priporočila za ureditev in delovanje enote za celostno oceno ob zaključku pilotnega projekta.

Pobarvanka Velika noč Pobarvanka Velika noč Pobarvanka Velika noč Zrcaljena slika Velika noč

Sporočilo za tiflopedagoginjo od 5 let stare deklice:
» Upam, da si preživela lepe praznike. Posredujem ti rešitve
velikonočnih nalog«. Lp A.C.