Celostna ocena

Vodi: Janja Hrastovšek

Sodelujejo: Janja Hrastovšek, Dragana Žunič, Ana Mohorko, Sara Češarek, Tanja Rudolf

Celostna ocena je namenjena otrokom in mladostnikom z okvaro vida od rojstva dalje ter učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Ocenjujejo se področja, na katera posredno ali neposredno vplivata okvara vida ali primanjkljaj na posameznem področju učenja.

Na podlagi ocene se podajo: poročila in priporočila za izbor področij specialno-pedagoške rehabilitacije in načrtovanje individualiziranega programa; za izbor pripomočkov; priporočila za prilagoditve učnega procesa, časovne in prostorske prilagoditve; predlogi za kratkoročne in dolgoročne cilje in ukrepe glede na prognozo stanja in potrebe posameznika.

Na podlagi ocene se načrtujejo tudi dejavnosti svetovanja družini in ožjemu socialnemu okolju, povezava s strokovnjaki z različnih strokovnih področji (fizioterapevt, logoped, delovni terapevt …), priporočila za dodatno obravnavo in spremljanje s strani zdravstvenih in rehabilitacijskih strokovnih služb.

Celostna ocena omogoča spremljanje razvoja in sprotno odzivnost na potrebe otroka ali mladostnika in družine kar pozitivno vpliva na razvoj veščin in spretnosti za premagovanje primanjkljajev in ovir, ki so bistvene za aktivno vključevanje v družbo, usvajanje različnih kompetenc in skrb za zdravje. Celostna ocena omogoča, da ves čas v proces pomoči in podpore vključujemo tudi starše, kar omogoča, da vplivamo tudi na opolnomočenje družine, da sprejme otroka s posebnimi potrebami.

Aktivnosti in podaktivnosti
Časovni okvir izvajanja
Celostna ocena otrok in mladostnikov z okvaro vida in otrok in mladostnikov s PPPU  
 1.1 Analiza obstoječih tiflopedagoških, specialnopedagoških in psiholoških instrumentov za celostno oceno.  sep 2017 – sep 2018
 1.2 Nakup novih testov in izobraževanje za uporabo novih testov.  jan 2018 – sept 2018
 1.3 Testna uporaba testov za ocenjevanje.
 1.4 Pridobivanje anamnestičnih podatkov in začetna celostna ocena (ocena funkcionalnosti vida, psihološka ocena, ocena ekonomsko-socialnega statusa, ocena senzornih spretnosti, ocena vsakodnevnih spretnosti, ocena vsakodnevnih veščin, ocena orientacije in mobilnosti, ocena socialnih veščin vključevanja, ocena rabe podporne tehnologije, ocena izbire učnega medija, ocena zaposlitvenih zmožnosti, ocena pogojev in okolja za optimalno vključitev, ocena prilagoditev za zunanja preverjanja znanja).
   Oblikovanje poročil in priporočil.  okt 2018 – feb 2019
   Zaključena celostna ocena.  jan 2020 – maj 2020
   Oblikovanje poročil in priporočil.  feb 2020 – junij 2020
1.5 Oblikovanje dodatnih  celostnih ocen glede na potrebe ob prehodu nivoja izobraževanja, zaključku izobraževanja.  feb 2019 – maj 2020
1.6 Timski sestanki.  sep 2017 – sep 2020
1.7 Notranja evalvacija dela.  sep 2017 – sep 2020
1.8 Oblikovanje dokumentacije, protokolov, predlog normativne in kadrovske ureditve celostne ocene.

Oglejte si tudi:

  1. Skotopični sindrom / sindrom Irlen