Namen strokovnega centra

Pomanjkljiva celostna obravnava posledično vpliva na vsa področja razvoja in življenja oseb z okvaro vida in otrok in mladostnikov s PPPU ter njihove družine, kar se kaže na različnih področjih:

 • pomanjkljivo usvojena specialna znanja (orientacija in mobilnost, vsakodnevne spretnosti, socialne veščine, uporaba pripomočkov …),
 • pomanjkljivo usvojena akademska znanja,
 • neustrezna izbira srednješolskega programa, študijskega programa, poklica,
 • slabo razvite socialne, kulturne, zaposlitvene in druge kompetence,
 • nepoznavanje in neznanje uporabe pripomočkov, ki omogočajo večjo samostojnost,
 • neustrezno koriščenje prostega časa in slabo razvite socialne veščine,
 • nesistematično načrtovan življenjski načrt (družinski, izobraževalni, karierni/zaposlitveni),
 • nezadostna strokovna podpora družinam.

Veliko pomanjkljivosti in potreb po dodatnih aktivnostih se kaže na področjih:

 • celostne ocene otroka in mladostnika z okvaro vida ter otrok in mladostnikov s PPPU in njihovih družin,
 • nezadostne podpore učiteljem za delo z otroki in mladostniki z okvaro vida ter otroki in mladostniki s PPPU,
 • nezadostne podpore staršem za razumevanje celostnega razvoja otrok in mladostnikov z okvaro vida ter otrok in mladostnikov s PPPU,
 • ocene okolja, v katerega je vključen otrok z okvaro vida (dom, vrtec, šola, delovno okolje),
 • izvajanja razširjenega kurikula za otroke in mladostnike z okvaro vida in učence s PPPU,
 • pomoči in podpore otrokom z okvaro vida, ki nimajo odločb o usmeritvi, pa imajo težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil ali pa se jim vid nenadoma poslabša,
 • pomoči in podpore v domačem okolju,
 • pomoči in podpore v času počitnic ali med vikendom (v dnevih, ko ni pouka),
 • razvoja, izdelave, popravila in izposoje didaktičnih pripomočkov,
 • izposoje in servisa prilagojene računalniške in optične opreme,
 • prilagajanja učnih gradiv za otroke in mladostnike z okvaro vida ter otroke in mladostnike s PPPU,
 • prilagajanja učbenikov in delovnih zvezkov,
 • izobraževanja za strokovne delavce vrtcev, šol, fakultet, delodajalce, starše,
 • pomanjkanja strokovne literature za strokovne delavce Centra IRIS, starše in druge interesne skupine,
 • pomanjkanja ocenjevalnih lestvic in instumentarijev za celostno oceno,
 • izobraževanja zaposlenih v Centru IRIS,
 • raziskovanja novih metod dela, ocenjevanja ustreznosti aplikacij, programov, pripomočkov,
 • vzpostavitve stične točke z informacijami na področju vzgoje in izobraževanje, zaposlovanja, zgodnje obravnave, pripomočkov, igrač …, z namenom zbiranja in posredovanja informacij na enem mestu,
 • dejavnosti za osveščanje javnosti o potrebah oseb z okvaro vida in otrok in mladostnikov s PPPU,
 • programov za dvig socialnih, učnih, zaposlitvenih in drugih kompetenc,
 • fleksibilnosti v delovanju Centra IRIS, ki se ne more odzivati na potrebe (neustrezni normativi in način financiranja).