Svetovanje in izobraževanje

Vodi: mag. Nina Čelešnik Kozamernik

Sodelujejo: Sabina Šilc, Marija Repe Kocman, Tomaž Dojnik, Tanja Rudolf, mag. Nina Čelešnik Kozamernik

Svetovanje in izobraževanje se izvaja za različne ciljne skupine v vseh obdobjih življenja osebe z okvaro vida z namenom prepoznavanja potreb oseb z okvaro vida, opolnomočenja družine, zagotavljanja enakovrednih pogojev za vzgojo in izobraževanje, zaposlovanje ter osveščanje širše javnosti o potrebah oseb z okvaro vida, kar posledično vpliva na razvoj inkluzivne družbe.

Namenjeno je družini, vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem, študentom, strokovnjakom iz različnih strokovnih področji ter širši javnosti. Da bi se otrok ali mladostnik z okvaro vida oz. otrok ali mladostnik s PPPU uspešno vključil v proces vzgoje in izobraževanja, družbo, se zaposlil, ni dovolj, da je na to pripravljen le otrok ali mladostnik. Pomembno je, da se na vključitev pripravi tudi okolje.

Aktivnosti in podaktivnosti Časovni okvir izvajanja
Svetovanje in izobraževanje za starše in strokovnjake
3.1 Šola za starše – 5 srečanj letno:
priprava programa, Feb 2017 – sep 2017
izvedba šole za starše, skupaj 15 srečanj (3 šolska leta x 5 srečanj) Sep 2017 – junij 2020
 3.2 Organizacija in izvedba 2 strokovnih predavaj za starše na leto, s povabilom zunanjih strokovnjakov – 6 predavanj (teme: razvoj otroka, okvare vida in vpliv, CVI, hiperprotektivnost …).  Dve predavanji letno (2018, 2019, 2020)
 3.3 Vzpostavitev in koordinacija ter delovanje 4-ih skupin mentorjev:  Feb 2017 – junij 2020
 skupina mentorjev dijakov,
 skupina mentorjev študentov,
 skupina mentorjev staršev,
skupina mentorjev zaposlenih slepih in slabovidnih.
3.4 Predstavitev in seznanitev s pripomočki in specialno opremo v Centru IRIS v specializiranih učilnicah (orientacija in mobilnost,učilnice za pouk, vsakodnevni pripomočki, optični pripomočki): Feb 2017 – sep 2020
dokup manjkajoče opreme in pripomočkov,
ureditev specialnih učilnic in predstavitve.
Podpora in pomoč vrtcem in šolam
4.1 Seznanitev vrtca, šole pred vključitvijo otroka ali mladostnika.  Po celostni oceni, ob prehodu med nivoji izobraževanja. Ves čas projekta.
4.2 Izobraževanje za učitelje in druge strokovne delavce: 2018, 2019, 2020, glede na šolski koledar
za organizatorje PUD (praktično usposabljanje z delom), 1 x v letu 2018, 1 x v letu 2019
za učitelje različnih interesnih dejavnosti,
za delodajalce.
4.3 Priprava in objava video posnetkov z didaktičnimi in metodičnimi priporočili:
priprava vsebin (10 prispevkov), Feb 2017 – jan 2018
nakup opreme, 2018
snemanje,
objava in informiranje. 2018 – 2020

Preberite si tudi: