Cilji strokovnega centra

Osebe z okvaro vida potrebujejo celostno podporo od prvega dne dalje, ko se okvara vida ugotovi. Slepota in slabovidnost sta senzorni motnji, ki močno vplivata na veščine komunikacije, gibanja in socializacije. Še toliko težje je otrokom in mladostnikom, ki imajo pridružene motnje (gluhoslepota, avtizem, motnje v duševnem razvoju …). Sistematična in kontinuirana podpora družini in otrokom oz. mladostnikom z okvaro vida je nujna od rojstva dalje, saj le tako lahko v čim večji meri vplivamo na celostni razvoj otroka in opolnomočimo družino. Prav tako pomoč in podporo potrebujejo strokovni delavci, delodajalci in širše družbeno okolje. Praktično ne obstaja področje, ki se ne bi dotikalo življenja oseb z okvaro vida.

Predlog projekta strokovnega centra za otroke in mladostnike z okvaro vida na eni strani vključuje aktivnosti, ki bodo nadgradile trenutne aktivnosti na področju izvajanja dodatne strokovne pomoči in vplivale na večjo samostojnost, usposobljenost, socialno vključenost, zdravje otrok in mladostnikov z okvaro vida, na drugi strani pa vplivale na boljše razumevanje okolja o potrebah oseb z okvaro vida. Aktivnosti bodo zaokrožene v celoto in se bodo kontinuirano izvajale v vseh obdobjih od rojstva do vstopa na trg delovne sile.

Aktivnosti so združene v 4 ključna področja:

  1. celostna ocena, v Centru IRIS imenovana enota za celostno oceno,
  2. izvajanje razširjenega kurikula, v Centru IRIS imenovana enota za zgodnjo obravnavo in pomoč inkluziji,
  3. svetovanje in izobraževanje, v Centru IRIS imenovana enota za pripomočke in
  4. organizacija in delovanje strokovnega centra, v Centru IRIS imenovana enota za razvoj.

Zato je nujno potrebno, da Center IRIS prične delovati kot strokovni center, ki bo s svojimi aktivnostmi izvajal naloge specialno-pedagoške diagnostike, svetovanja in strokovne podpore, izdelave, izposoje didaktičnih pripomočkov in opreme ter razvijal strokovno delo zaposlenih v Centru IRIS.