Razširjen kurikul

Vodi:

samo popravi vodja: Ana Mohorko (ana.mohorko@center-iris.si)

Sodelujejo: Sara Češarek, Ana Mohorko, Janja Hrastovšek, Dragana Žunič, Tomaž Dojnik, Tanja Rudolf, Marija Repe Kocman, mag. Nina Čelešnik Kozamernik

Razširjeni kurikul predstavlja podporne dejavnosti, ki otrokom in mladostnikom s slepoto in slabovidnostjo in otrokom in mladostnikom s PPPU omogočajo, da razvijejo veščine in usvojijo znanja, nujno potrebna, za samostojno in neodvisno življenje in aktivno udeležbo v družbi. Razširjeni kurikul predstavlja osnovo za razvoj dejavnosti in programov na področju celostne obravnave otrok in mladostnikov s slepoto in slabovidnostjo in otrok in mladostnikov s PPPU. Izvaja se od rojstva dalje. Sestavlja ga 9 specialno-pedagoških področij:

  1. pomožna in podporna tehnologija,
  2. senzorne spretnosti,
  3. orientacija in mobilnost,
  4. socialne veščine,
  5. prostočasne in rekreacijske dejavnosti,
  6. vsakodnevne veščine,
  7. opolnomočenje,
  8. kompenzatorne spretnosti,
  9. poklicno usposabljanje.

Aktivnosti omogočajo osvajanje posameznih spretnosti in veščin pomembnih za premagovanje ovir. Posledice slabo osvojenih ali neosvojenih spretnosti in veščin se kažejo na vseh področjih življenja, kar povečuje odvisnost od drugih, izolacijo, slabše možnosti zaposlitve …

Aktivnosti in podaktivnosti    Časovni okvir izvajanja
Podpora  otrokom in mladostnikom
2.1 Obravnava na domu za 4 otroke v zgodnji obravnavi,v obsegu 20 ur letno.  jan 2018 – sep 2018
2.2 Dodatna strokovna podpora otroku ali mladostniku na osnovi celostne ocene, v obsegu do 10 ur letno(orientacija in mobilnost, vsakodnevne spretnosti, uporaba pripomočka, prilagoditev okolja, prehajanje, zaposlitev …).  jan 2018 – sept 2018
2.3 Dodatna strokovna pomoč za otroke in mladostnike s PPPU:
30-urni tečaj računalništva 1x letno  2017, 2018, 2019 (sep – dec)
razvijanje bralnih veščin – individualno za 5 otrok v obsegu 15 ur letno  2017, 2018, 2019 (sep – dec)
veččutno učenje – skupinsko v obliki delavnice – 1x letno  2018, 2019, 2020 (apr – maj)
2.4 Tabori, tečaji in terapije:  2019, 2020(jan – maj)
2 x 3 denevni tematski tabor za dvig socialnih kompetenc za srednješolce,
2 x tečaj (kuhanje in drugo – glede na povpraševanje) v obsegu 10 ur za zadnjo triado in SŠ,
taktilna senzibilizacija, 20 ur na leto skupina.
2.5 Omogočiti delovno izkušnjo dijaku/študentu:
 vzpostavitev nabora delovnih organizacij in priprava delovnega okolja,  sep 2017 – sep 2018
delovna izkušnja za en dan,  sep 2018 – junij 2020
delovna izkušnja v Centru IRIS.  V času počitnic v letu 2019 in 2020

Oglejte si tudi: